ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 7 
     
อบต.เสิงสาง ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 
      อบต.เสิงสาง ขอประสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2661
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงถนนเข้าหมู่บ้านหนองหลักศิลา หมู่ 5 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ประจำป...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
เรื่อง เพิ่มเติมรายละเอียดคำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาง...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
รณรงค์กำจัดยุงลาย...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือก...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู 11 บ้านบัวคำ
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 13 บ้านหนองรังงาม
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 10 บ้านประชาสันต์
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสระประทีป สายทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองไผ่น้อย สายรอบบ้านหนองไผ่น้อย (ช่วงที่ 1) โดยวิธ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลาง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 องจุ
   ราคากลาง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 บ้านปลายนาสวน
   ราคากลาง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 บ้านสะมะแก
   ราคากลาง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 บ้านองสิต
   ราคากลาง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านเจาะเหลาะ
   ราคากลาง โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 บ้านปากนาสวน
   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลาง
   ประกาศราคากลางต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองหว้า ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรั
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องโครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่1 เชื่อม หมู่ 2 ตำบลหน
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้ ...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรและแรงจุงใจในการเสียภาษี ประจำปี 2560 อบต.เสิงสาง ได้ดำเนินการจับสลากมอบของรางวั ...
ประกาศ อบต.เสิงสาง เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี ประจำปี 2560 ...
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง  

 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง มีบทบาทในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง โดยมีเป้าหมายในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในตำบล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อส่งเสริมให้แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคน ในตำบล โดยการ บริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วมของคนในตำบล

 

 

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4445-7107  Fax : 0-44457107
Email : abt_soengsang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.