ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 7 
     
อบต.เสิงสาง ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 
     
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงถนนเข้าหมู่บ้านหนองหลักศิลา หมู่ 5 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
การตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายรอบศาลาเอนกประสงค์ บ้านเกาะลอย ถึงเขตติดต่อตำบลบางผึ้ง ...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเผือก เหลือหลาย หมู่ที่ 2 ตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเจริญ ซอยสุขเจริญ ประจำปีงบปร...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ สายกลางหมู่บ้าน ...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลอง สายหนองอ้อใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัด...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบนมราชกุมารี...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ถนน สายบ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...     จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู 11 บ้านบัวคำ
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 13 บ้านหนองรังงาม
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 10 บ้านประชาสันต์
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสระประทีป สายทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองไผ่น้อย สายรอบบ้านหนองไผ่น้อย (ช่วงที่ 1) โดยวิธ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสวนสาธารณะ(ต่อ)
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสวนสาธารณะ
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดตั้งตลาดจำหน่ายและจัดหาแหล่งรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาล (เก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเท คสล.ทับถนนเดิมหมู่ที่ 1 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุร
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเท คสล.ทับถนนเดิมหมู่ที่ 2 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุร
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 13 บ้านหนองรังงาม
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 10 บ้านประชาสันต์
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้ ...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรและแรงจุงใจในการเสียภาษี ประจำปี 2560 อบต.เสิงสาง ได้ดำเนินการจับสลากมอบของรางวั ...
ประกาศ อบต.เสิงสาง เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี ประจำปี 2560 ...
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง  

 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง มีบทบาทในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง โดยมีเป้าหมายในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในตำบล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อส่งเสริมให้แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคน ในตำบล โดยการ บริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วมของคนในตำบล

เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 27 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.122.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,506,961

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4445-7107  Fax : 0-44457107
Email : abt_soengsang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.